Rezerwacja online

Regulamin konkursu „Piotr Sierpiński PS Hair x Max Health Resort Spa-stacjonarny”

(zwanym dalej "Konkursem")

1. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Beata Gronkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: MAX HEALTH RESORT SPA BEATA GRONKIEWICZ, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 18, 78-111 Ustronie Morskie, NIP: 6711019882 oraz PIOTR SIERPIŃSKI sp. z o.o., adres: ul. Aleje Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań, KRS: 0000953262, NIP: 7792536003 (zwani dalej “Organizatorem”).
 2. Dane kontaktowe Organizatora w związku z Konkursem to: oliwia.niewiadomska@maxkur.pl lub biuro@piotrsierpinski.pl lub tel.: +48 534818481 lub +48 61 415 14 11.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie stanowi gry losowej loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, których wynik zależy od przypadku, ani żadnej innej formy przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Równolegle do Konkursu organizowany jest również Konkurs „Piotr Sierpiński PS Hair x Max Health Resort Spa-online” odbywający się na profilach Organizatora na portalu Facebook oraz Instagram. W przypadku wygranej w niniejszym Konkursie oraz w Konkursie opisanym w zdaniu poprzednim Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda, w jednym Konkursie, wedle decyzji Organizatora.

2. Miejsce i czas trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest w salonie Piotr Sierpiński HAIR pod adresem: ul. Aleje Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań, w okresie od dnia 22.03.2023 roku do dnia 22.05.2023 roku, w godzinach pracy salonu od 08.00 do 00.00 (dalej “Okres trwania konkursu”).

3. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która:
  a) ukończyła 18 rok życia,
  b) posiada adresem korespondencyjny w Polsce,
  c) nabyła produkty lub usługi w salonie Piotr Sierpiński HAIR o wartości minimum 1000,00 zł (tysiąc złotych),
  d) oraz która spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu, a także wszystkie osoby związane z projektowaniem lub realizacją Konkursu (np. agencje, doradcy, dostawcy) oraz członkowie ich rodzin i domownicy.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez wypełnienie kuponu konkursowego i udzielenie odpowiedzi na pytanie „Z czym kojarzą się Tobie wakacje nad morzem?”
 2. Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jeden kupon konkursowy. W kuponie konkursowym należy wskazać imię, nazwisko oraz numer telefonu Uczestnika.
 3. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie jedną nagrodę.
 4. Zgłoszenie konkursowe nie może być poprawiane.
 5. Udział w Konkursie jest uzależniony od zakupu towaru, usług lub opłacenia jakiegokolwiek innego zgłoszenia do Konkursu.

5. Laureaci Konkursu. Nagroda.

 1. Zwycięzcą Konkursu może zostać wyłącznie Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez jury konkursowe utworzone przez Organizatora. Jury wybierze najbardziej oryginalną i pomysłową odpowiedź na pytanie konkursowe.
 3. W Konkursie wyłoniony zostanie tylko jeden zwycięzca.
 4. Organizator przewidział następujące nagrody w konkursie:
 5. Pobyt na dwie noce ze śniadaniem i obiadokolacją w Max Health Resort Spa w Ustroniu Morskim o wartości 1000zł.Organizator ogłosi nazwisko zwycięzcy w dniu 23.05.2023 roku poprzez bezpośrednie powiadomienie zwycięzcy na wskazany na kuponie konkursowym numer telefonu.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić się po odbiór Nagrody w ciągu tygodnia od momentu, w którym został uznany za zwycięzcę zgodnie z poprzednim ustępem.
 7. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi się po Nagrodę we wskazanym terminie oraz w sposób określony
  w ustępie poprzedzającym, jego roszczenie o wydanie Nagrody przepada, a Nagroda przechodzi na własność Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia Nagrody przez zwycięzcę, Nagroda również przepada na rzecz Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także tych Uczestników, których Komentarze Konkursowe są niezgodne z dobrymi obyczajami (w szczególności wulgarne, obraźliwe, rasistowskie), godzą w dobre imię Organizatora, naruszają prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej – prawa autorskie) lub w inny sposób naruszają zasady Konkursu.

6. Wręczenie Nagrody

Po zgłoszeniu przez Zwycięzcę żądania wydania nagrody zgodnie z art. 5 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Zwycięzcę o szczegółach dotyczących nagrody i sposobie jej dostarczenia. Zwycięzca zgadza się, że o ile nie uzgodni z Organizatorem inaczej, że Nagroda pozostanie pozostawiona do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Aleje Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań.

7. Prawa i obowiązki uczestników

 1. Tylko prawidłowo wypełniony kupon konkursowy spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie będzie uznany za ważny kupon konkursowy, a tym samym za ważne zgłoszenie do Konkursu. Kupony konkursowe naruszające zasady niniejszego Regulaminu nie będą uznawane za ważne i nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 2. Wypełniając i zamieszczając w przeznaczonym do tego miejscu kupon konkursowy (tj. rejestrując się w Konkursie), Uczestnik potwierdza i ponosi odpowiedzialność za to, że:
  a) jest autorem odpowiedzi na pytanie konkursowe,
  b) nie narusza żadnych praw własności, praw autorskich ani innych praw osób trzecich,
  c) oraz że wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie swojej odpowiedzi konkursowej w celach marketingowych Organizatora poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://piotrsierpinski.pl/ a także na portalach społecznościowych Organizatora (w szczególności na koncie Instagram oraz Facebook @piotrsierpinskihair @Piotr Sierpiński Hair).
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny również za to, aby jego kupon konkursowy nie zawierał niezgodnych z prawem, wulgarnych lub innych nieodpowiednich treści. Zgłoszenia konkursowe, których treść narusza zasady przewidziane w Regulaminie, zostaną automatycznie wyeliminowane z Konkursu i usunięte.
 4. Uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie za jakiekolwiek koszty związane z udziałem w Konkursie oraz ewentualnym przyjęciem Nagrody.
 5. Przez zgłoszenie kuponu konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do odpowiedzi na pytanie konkursowe, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego polach eksploatacji, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo i czasowo, w tym udziale Organizatorowi prawa do modyfikowania, przerabiania, zmieniania, przystosowywania odpowiedzi konkursowej w dowolny sposób, włączania go do innych utworów autorskich, włączania do prac zbiorowych itp. Organizator jest uprawniony do udzielenia sublicencji lub przeniesienia niniejszej licencji na osobę trzecią. Organizator nie jest zobowiązany do skorzystania z licencji („Licencja”).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu wraz ze wskazaniem nagrody w ogłoszeniu o zwycięzcach Konkursu zgodnie z art. 5 niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz informacji o Nagrodzie w przypadku wygranej w Konkursie.
 7. Licencja i zgoda określona w niniejszym artykule jest również udzielana przez Uczestnika w odniesieniu do wszelkich innych dzieł autorskich stworzonych we współpracy z Organizatorem lub wyznaczoną przez niego osobą trzecią w wyniku przystąpienia do Konkursu, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

8. Prawa i obowiązki Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zadeklarowanej Nagrody nagrodą podobnego rodzaju i wartości oraz do zmiany warunków dostarczenia Nagrody w przypadku, gdy nagroda, o której mowa w art. 5 Regulaminu nie może być dostarczona zwycięzcy zgodnie z Regulaminem.

9. Ochrona danych osobowych.

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w Konkursie, Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia zwycięzców i dostarczenia Nagrody. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię
  i nazwisko lub nazwa użytkownika na Instagramie lub Facebook, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia przeprowadzenia, zakończenia
  i ogłoszenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz w celu późniejszej komunikacji ze zwycięzcami i dostarczenia Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (lub wykonanie tego, do czego Organizator zobowiązał się w niniejszym Regulaminie).
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi. Żądanie usunięcia danych Uczestnika przed rozstrzygnięciem Konkursu skutkuje wykluczeniem z Konkursu.
 5. W przypadku, gdy Organizator będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym niż określony w Regulaminie (np. w celu opublikowania imienia, nazwiska i zdjęcia zwycięzcy na swojej stronie internetowej lub portalach społecznościowych), zwróci się do konkretnej osoby
  o jej wyraźną i dobrowolną zgodę.
 6. Po zakończeniu Konkursu oraz upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem dane zostaną usunięte.
 7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych oraz praw osób, których dane dotyczą, zawarte są w dokumencie “Polityka prywatności” dostępnym na stronie internetowej https://www.maxresort.pl/.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę ani żądania innej nagrody niż określona przez Organizatora.
 2. Organizator Konkursu może, w przypadkach, gdy podejrzewa, że Uczestnik dopuścił się oszustwa w celu zdobycia nagrody w Konkursie, zażądać dalszej weryfikacji w celu ustalenia prawa do wygranej. Uczestnik konkursu musi dostarczyć wymagane dane lub dokumenty, w wymaganej formie, w ciągu 48 godzin. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia w spornych przypadkach, czy Uczestnik spełnił czy nie spełnił wszystkie wymagania dotyczące udziału w Konkursie i zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody. W przypadku, gdy Organizator będzie miał uzasadnione podstawy do podejrzenia, że Uczestnik dopuścił się oszustwa w celu zdobycia nagrody w Konkursie, Organizator będzie miał prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu bez prawa do nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Konkursu w wyjątkowych
  i uzasadnionych przypadkach. Organizator jest uprawniony do zmiany zasad Konkursu lub ustaleń technicznych lub organizacyjnych Konkursu, w takim przypadku zmiana zasad obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej Organizatora https://piotrsierpinski.pl/. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się ze zmianą zasad Konkursu, będzie uprawniony do nieodpłatnego zakończenia udziału w Konkursie poprzez jednostronne powiadomienie dostarczone Organizatorom za pomocą wiadomości prywatnej na adres e-mail biuro@piotrsierpinski.pl oliwia.niewiadomska@maxkur.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 415 14 11 +48 534 818 481.
 4. Niniejszy Regulamin Konkursu będzie przechowywany w siedzibie Organizatora przez czas trwania Konkursu oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej: https://piotrsierpinski.pl/ oraz https://www.maxresort.pl/.
 5. Organizacja Konkurs podlega prawu polskiemu.

Poznań, dnia 9.03.2023 roku.

REGULAMIN KONKURSU

„Piotr Sierpiński PS Hair x Max Health Resort Spa-online” w mediach społecznościowych

(zwanym dalej "Konkursem")

1. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Beata Gronkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: MAX HEALTH RESORT SPA BEATA GRONKIEWICZ, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 18, 78-111 Ustronie Morskie, NIP: 6711019882 oraz PIOTR SIERPIŃSKI sp. z.o.o.,adres: ul. Aleje Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań, KRS:0000953262,NIP: 7792536003(zwani dalej “Organizatorem”).
 2. Dane kontaktowe Organizatora w związku z Konkursem to: oliwia.niewiadomska@maxkur.pl lub biuro@piotrsierpinski.pl lub tel.: +48 534818481 lub +48 61 415 14 11.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie stanowi gry losowej loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, których wynik zależy od przypadku, ani żadnej innej formy przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Równolegle do Konkursu organizowany jest również Konkurs „Piotr Sierpiński PS Hair x Max Health Resort Spa-stacjonarny” odbywający się w siedzibie Piotr Sierpiński sp. z o.o.

 

W przypadku wygranej w niniejszym Konkursie oraz w Konkursie opisanym w zdaniu poprzednim Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda, w jednym Konkursie, wedle decyzji Organizatora.

2. Miejsce i czas trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram (https://www.instagram.com/) oraz Facebook (https://pl-pl.facebook.com/) w okresie od momentu ogłoszenia Konkursu na koncie na portalu Instagram oraz Facebook Organizatora @piotrsierpinskihair  oraz @Piotr Sierpiński Hair poprzez publikację postu konkursowego oznaczonego “Konkurs Piotr Sierpiński PS Hair x Max Health Resort Spa-online” (dalej “Post konkursowy”), do dnia 22.04.2023 roku (dalej “Okres trwania konkursu”).

3. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która:
  a) ukończyła 18 rok życia,
  b) posiada adresem korespondencyjny w Polsce,
  c) zarejestrowała osobisty profil na portalu Instagram lub Facebook,
  d) przestrzega warunków użytkowania sieci społecznościowej Instagram oraz Facebook przez cały Okres trwania konkursu,
  e) oraz która spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu, a także wszystkie osoby związane z projektowaniem lub realizacją Konkursu (np. agencje, doradcy, dostawcy) oraz członkowie ich rodzin i domownicy.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnik bierze udział w Konkursie poprzez zamieszczenie pod postem konkursowym
  odpowiedzi na pytanie: “Z czym kojarzą się Tobie wakacje nad morzem?“.
 2. Komentarz konkursowy powinien składać się z co najmniej 5 słów.
 3. Liczba Komentarzy Konkursowych od jednego Uczestnika jest ograniczona. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden Komentarz Konkursowy.
 4. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie jedną nagrodę.
 5. Zgłoszenie konkursowe nie może być poprawiane.
 6. Uczestnik musi zastosować się do instrukcji zawartych bezpośrednio w poście konkursowym opublikowanym na koncie Instagram oraz Facebook Organizatora @piotrsierpinskihair @Piotr Sierpiński Hair
 7. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:
  a) śledzić konto na portalu Instagram lub Facebook pod adresem @max_ustroniemorskie lub @Max Health Resort Spa oraz @piotrsierpinskihair lub @Piotr Sierpiński Hair
  b) napisać Komentarz Konkursowy pod Postem Konkursowym opublikowanym na koncie Instagram lub Facebook Organizatora @piotrsierpinskihair @Piotr Sierpiński Hair , tj. odpowiedzieć na pytanie “Z czym kojarzą się Tobie wakacje nad morzem?”.
 8. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od zakupu towaru, usług lub opłacenia jakiegokolwiek innego zgłoszenia do Konkursu

5. Laureaci Konkursu. Nagroda.

 1. Zwycięzcą Konkursu może zostać wyłącznie Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez jury konkursowe utworzone przez Organizatora. Jury wybierze najbardziej oryginalny i pomysłowy Komentarz Konkursowy.
 3. W Konkursie wyłoniony zostanie zwycięzca.
 4. Organizator przewidział następujące nagrody w konkursie:
  a) Pobyt na dwie noce ze śniadaniem i obiadokolacją w Max Health Resort Spa w Ustroniu Morskim o wartości 1000zł.
  5) Organizator opublikuje (ogłosi) nazwisko zwycięzcy (lub profile Instagramowe/Facebookowe) w dniu 24.04.2023 roku do godz.: 16, w komentarzu pod Postem Konkursowym na koncie Instagram oraz stronie Facebook Organizatora @piotrsierpinskihair oraz @Piotr Sierpiński Hair.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić chęć odebrania Nagrody w ciągu tygodnia od momentu, w którym został uznany za zwycięzcę zgodnie z poprzednim ustępem, poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na konto Instagram oraz stronie Facebook Organizatora @piotrsierpinskihair lub na adres e-mail:biuro@piotrsierpinski.pl, w której przekaże Organizatorowi dane niezbędne do przekazania nagrody.
 6. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi się po Nagrodę we wskazanym terminie oraz w sposób określony w ustępie poprzedzającym, jego roszczenie o wydanie Nagrody przepada, a Nagroda przechodzi na własność Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia Nagrody przez zwycięzcę, Nagroda również przepada na rzecz Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także tych Uczestników, których Komentarze Konkursowe są niezgodne z dobrymi obyczajami (w szczególności wulgarne, obraźliwe, rasistowskie), godzą w dobre imię Organizatora, naruszają prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej – prawa autorskie) lub w inny sposób naruszają zasady Konkursu i/lub portalu społecznościowego Instagram oraz Facebook.

6. Wręczenie Nagrody

Po zgłoszeniu przez Zwycięzcę żądania wydania nagrody zgodnie z art. 5 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Zwycięzcę o szczegółach dotyczących nagrody i sposobie jej dostarczenia. Dostarczenie Nagrody odbywa się na koszt Organizatora. Zwycięzca zgadza się, że o ile nie uzgodni z Organizatorem inaczej, że Nagroda pozostanie pozostawiona do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 18, 78-111 Ustronie Morskie lub pod adresem ul. Aleje Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań.

7. Prawa i obowiązki uczestników

 1. Tylko komentarz spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie będzie uznany za ważny Komentarz Konkursowy, a tym samym za ważne zgłoszenie do Konkursu. Komentarze konkursowe, które będą ponownie edytowane, naruszające zasady niniejszego Regulaminu lub zamieszczone w innym miejscu, w inny sposób lub poza Okresem Trwania Konkursu, nie będą uznawane za ważne i nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 2. Przesyłając i zamieszczając Komentarz Konkursowy (tj. rejestrując się w Konkursie), Uczestnik potwierdza i ponosi odpowiedzialność za to, że:
  a) jest autorem Komentarza Konkursowego,
  b) przysługiwać mu będą wszelkie prawa do Komentarza Konkursowego, w pełnym zakresie,
  c) nie narusza żadnych praw własności, praw autorskich ani innych praw osób trzecich,
  d) oraz że wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie swojego Komentarza Konkursowego w celach marketingowych Organizatora poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.maxresort.pl/ lub https://piotrsierpinski.pl/ a także na portalach społecznościowych Organizatora (w szczególności na koncie Instagram oraz Facebook @max_ustroniemorskie @Max Health Resort Spa oraz @piotrsierpinskihair @Piotr Sierpiński Hair).
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny również za to, aby jego Komentarz Konkursowy nie zawierał niezgodnych z prawem, wulgarnych lub innych nieodpowiednich treści. Zgłoszenia konkursowe, których treść narusza zasady przewidziane w Regulaminie, zostaną automatycznie wyeliminowane z Konkursu i usunięte.
 4. Uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie za jakiekolwiek koszty związane z udziałem w Konkursie oraz ewentualnym przyjęciem Nagrody.
 5. Przez zgłoszenie Komentarza Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Komentarza Konkursowego, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego polach eksploatacji, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo i czasowo, w tym udziale Organizatorowi prawa do modyfikowania, przerabiania, zmieniania, przystosowywania Komentarza Konkursowego w dowolny sposób, włączania go do innych utworów autorskich, włączania do prac zbiorowych itp. Organizator jest uprawniony do udzielenia sublicencji lub przeniesienia niniejszej licencji na osobę trzecią. Organizator nie jest zobowiązany do skorzystania z licencji („Licencja”).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu wraz ze wskazaniem nagrody w ogłoszeniu o zwycięzcach Konkursu zgodnie z art. 5 niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz informacji o Nagrodzie w przypadku wygranej w Konkursie.
 7. Licencja i zgoda określona w niniejszym artykule jest również udzielana przez Uczestnika w odniesieniu do wszelkich innych dzieł autorskich stworzonych we współpracy z Organizatorem lub wyznaczoną przez niego osobą trzecią w wyniku przystąpienia do Konkursu, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

8. Prawa i obowiązki Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zadeklarowanej Nagrody nagrodą podobnego rodzaju i wartości oraz do zmiany warunków dostarczenia Nagrody w przypadku, gdy nagroda, o której mowa w art. 5 Regulaminu nie może być dostarczona zwycięzcy zgodnie z Regulaminem.

9. Ochrona danych osobowych.

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w Konkursie, Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia zwycięzców i dostarczenia Nagrody. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię
  i nazwisko lub nazwa użytkownika na Instagramie, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia przeprowadzenia, zakończenia
  i ogłoszenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz w celu późniejszej komunikacji ze zwycięzcami i dostarczenia Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (lub wykonanie tego, do czego Organizator zobowiązał się w niniejszym Regulaminie).
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi. Żądanie usunięcia danych Uczestnika przed rozstrzygnięciem Konkursu skutkuje wykluczeniem z Konkursu.
 5. W przypadku, gdy Organizator będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym niż określony w Regulaminie (np. w celu opublikowania imienia, nazwiska i zdjęcia zwycięzcy na swojej stronie internetowej lub portalach społecznościowych), zwróci się do konkretnej osoby o jej wyraźną i dobrowolną zgodę.
 6. Po zakończeniu Konkursu oraz upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem dane zostaną usunięte.
 7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych oraz praw osób, których dane dotyczą, zawarte są w dokumencie “Polityka prywatności” dostępnym na stronie internetowej https://www.maxresort.pl/.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę ani żądania innej nagrody niż określona przez Organizatora.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez Instagram/Facebook (Meta) ani z nim związany; Instagram/Facebook (Meta) nie ma żadnych praw ani zobowiązań wobec uczestników Konkursu, ani nie ponosi względem nich odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
 3. Organizator Konkursu może, w przypadkach, gdy podejrzewa, że Uczestnik dopuścił się oszustwa w celu zdobycia nagrody w Konkursie, zażądać dalszej weryfikacji w celu ustalenia prawa do wygranej. Uczestnik konkursu musi dostarczyć wymagane dane lub dokumenty, w wymaganej formie, w ciągu 48 godzin. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia w spornych przypadkach, czy Uczestnik spełnił czy nie spełnił wszystkie wymagania dotyczące udziału w Konkursie i zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody. W przypadku, gdy Organizator będzie miał uzasadnione podstawy do podejrzenia, że Uczestnik dopuścił się oszustwa w celu zdobycia nagrody w Konkursie, Organizator będzie miał prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu bez prawa do nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Konkursu w wyjątkowych
  i uzasadnionych przypadkach. Organizator jest uprawniony do zmiany zasad Konkursu lub ustaleń technicznych lub organizacyjnych Konkursu, w takim przypadku zmiana zasad obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej Organizatora https://piotrsierpinski.pl/. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się ze zmianą zasad Konkursu, będzie uprawniony do nieodpłatnego zakończenia udziału w Konkursie poprzez jednostronne powiadomienie dostarczone Organizatorom za pomocą wiadomości prywatnej na konto Instagram @piotrsierpinskihair @max_ustroniemorskie lub Facebook @Piotr Sierpiński Hair @Max Health Resort Spa, na adres e-mail biuro@piotrsierpinski.pl lub oliwia.niewiadomska@maxkur.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 415 14 11 lub +48 534818481.
 5. Niniejszy Regulamin Konkursu będzie przechowywany w siedzibie Organizatora przez czas trwania Konkursu oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej: https://www.maxresort.pl/ oraz https://piotrsierpinski.pl/ .
  6)Organizacja Konkurs podlega prawu polskiemu.

 

Ustronie Morskie, dnia 9.03.2023 roku.