Rezerwacja online

Regulamin konkursu Piotr Sierpiński, Hair z JBS Beauty

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu organizowanego przez Piotr Sierpiński sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań, NIP: 7792536003, KRS: 0000953262 (dalej jako Organizator) we współpracy z JBS Beauty sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk, KRS 0000859035, NIP: PL583-020-69-63 (dalej, jako Partner). 
 2. Dane kontaktowe do Organizatora:
  a) Adres e-mail: biuro@piotrsierpinski.pl
  b) Numer telefonu: 61 415 14 11
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację konkursu jest Organizator. 
 4. W ramach udziału w konkursie Uczestnik może wygrać metamorfozę fryzury wykonaną przez Organizatora (metamorfoza będzie wykonywana przez Piotra Sierpińskiego) przy wykorzystaniu produktów marki Goldwell, będących produktami Partnera. Metamorfoza obejmuje usługi strzyżenie, koloryzacja oraz pielęgnacja – o wartości maksymalnie 1000, 00 zł.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem platformy Instagram na koncie Organizatora: https://www.instagram.com/piotrsierpinskihair/?hl=pl oraz za pośrednictwem platformy Facebook na koncie Organizatora: https://www.facebook.com/piotrsierpinskihair/?locale=pl_PL. 
 6. Udział w konkursie jest możliwy w okresie od dnia 25.09.2023 r. do dnia 1.10.2023 r. godz. 23.59. Odbiór nagrody przez laureata konkursu jest możliwy w okresie od 2-15.10.2023 r. na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która:
  a) ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) zarejestrowała osobisty profil na portalu Instagram lub Facebook,
  c) przestrzega warunków użytkowania sieci społecznościowej Instagram oraz Facebook przez cały okres trwania konkursu,
  d) która spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie. 
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  a) pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz Partnera, niezależnie od podstawy prawnej współpracy,
  b) pracownicy lub współpracownicy innych podmiotów biorących udział przy organizacji konkursu,
  c) członkowie rodzin lub współdomownicy osób wskazanych w lit. a i b powyżej.
 4. W przypadku wygrania konkursu, Uczestnik będący laureatem zobowiązany jest przekazać Organizatorowi niezbędne do odbioru nagrody dane osobowe. 

III. Warunki udziału w konkursie

 1. W celu udziału w konkursie Uczestnik:
  a) 
  obserwuje profil Organizatora (https://www.instagram.com/piotrsierpinskihair/?hl=pl) oraz Partnera (https://www.instagram.com/goldwellpolska/) na portalu Instagram LUB obserwuje profil Organizatora (https://www.facebook.com/piotrsierpinskihair/?locale=pl_PL) oraz Partnera (https://www.facebook.com/GOLDWELLPolska/?locale=pl_PL) na portalu Facebook,
  b) pod postem konkursowym (tj. postem informującym o konkursie) zamieszczonym na portalu Instagram oraz Facebook przez Organizatora zamieszcza komentarz zawierający odpowiedź na pytanie: „Dlaczego to ja powinnam wygrać metamorfozę” (dalej, jako Komentarz konkursowy). Komentarz konkursowy zamieszczany jest pod postem konkursowym na tej platformie (Instagram lub Facebook), co do której Uczestnik spełnia warunki obserwowania określone w lit. a) powyżej,
  c) w komentarzu, o którym mowa w lit. b) powyżej oznacza, za pośrednictwem funkcjonalności danej platformy, dwie osoby spośród swoich znajomych, które mogą wziąć udział w konkursie. 
 2. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz konkursowy. 
 3. Komentarz konkursowy nie może być edytowany. 
 4. Osoby oznaczane w Komentarzu konkursowym, o których mowa w ust. 1 lit. c) powyżej muszą być rzeczywistymi osobami. Zabrania się oznaczania fikcyjnych kont, w tym w szczególności innych kont należących do danego Użytkownika.
 5. Udział w konkursie jest darmowy – Uczestnik nie jest zobowiązany do zapłaty za udział w konkursie lub zakupu towaru lub usługi.
 6. Przesyłając i zamieszczając Komentarz Konkursowy (tj. rejestrując się w Konkursie), Uczestnik potwierdza i ponosi odpowiedzialność za to, że:
  a) jest autorem Komentarza Konkursowego,
  b) przysługiwać mu będą wszelkie prawa do Komentarza Konkursowego, w pełnym zakresie,
  c) nie narusza żadnych praw własności, praw autorskich ani innych praw osób trzecich. 
 7. Przesyłając Komentarz Konkursowy Uczestnik wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie swojego Komentarza Konkursowego w celach marketingowych Organizatora oraz Partnera.
 8. Uczestnik jest odpowiedzialny również za to, aby jego Komentarz Konkursowy nie zawierał niezgodnych z prawem, wulgarnych lub innych nieodpowiednich treści. Zgłoszenia konkursowe, których treść narusza zasady przewidziane w Regulaminie, zostaną automatycznie wyeliminowane z Konkursu i usunięte. 
 9. Uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie za jakiekolwiek koszty związane z udziałem w Konkursie oraz ewentualnym przyjęciem Nagrody. 
 10. Przez zgłoszenie Komentarza Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Komentarza Konkursowego, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego polach eksploatacji, nieograniczonej terytorialnie, ilościowo i czasowo, w tym udziale Organizatorowi prawa do modyfikowania, przerabiania, zmieniania, przystosowywania Komentarza Konkursowego w dowolny sposób, włączania go do innych utworów autorskich, włączania do prac zbiorowych itp. Organizator jest uprawniony do udzielenia sublicencji lub przeniesienia niniejszej licencji na osobę trzecią. Organizator nie jest zobowiązany do skorzystania z licencji („Licencja”).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu wraz ze wskazaniem nagrody w ogłoszeniu o zwycięzcy Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz informacji o Nagrodzie w przypadku wygranej w Konkursie. 
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także tych Uczestników, których Komentarze Konkursowe są niezgodne z dobrymi obyczajami (w szczególności wulgarne, obraźliwe, rasistowskie), godzą w dobre imię Organizatora, naruszają prawa osób trzecich
  (w szczególności prawa własności intelektualnej - prawa autorskie) lub w inny sposób naruszają zasady Konkursu i/lub portalu społecznościowego Instagram oraz Facebook.

IV. Wybór laureata

 1. Konkurs ma jednego laureata, który otrzymuje nagrodę określoną w pkt. I.4 Regulaminu.
 2. Wybór laureata dokonywany jest po zakończeniu dokonywania zgłoszeń konkursowych przez komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnera. Oceniając zgłoszenia konkursowe komisja kieruje się w szczególności kreatywnością oraz pomysłowością komentarza konkursowego. 
 3. O wyborze laureata Organizator informuje za pośrednictwem swojego konta na portalu Instagram oraz Facebook dnia 2.10.2023 r. do godz. 23:59. .
 4. Organizator może również poinformować Uczestnika, który wygrał konkurs o wygraniu przez niego konkursu poprzez wysłanie prywatnej wiadomości za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook. 

V. Odbiór nagrody

 1. Uczestnik, który został laureatem konkursu, powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia laureata konkursu, skontaktować się z Organizatorem, celem umówienia dogodnego dla Uczestnika oraz Organizatora terminu wykonania usługi będącej nagrodą w konkursie. Organizatorowi w każdym czasie przysługuje prawo weryfikacji, czy dany Uczestnik w istocie jest laureatem konkursu, w związku z czym, celem przyspieszenia terminu realizacji usługi, zaleca się kontakt za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook z konta, z którego komentarz konkursowy został zamieszczony. 
 2. Odbiór nagrody jest możliwy wyłącznie w salonie Organizatora, tj. Poznań, al. Marcinkowskiego 16/4 lub Wrocław ul. Tęczowa 31c po uprzednim umówieniu terminu realizacji usługi.
 3. Usługa może być zrealizowana w okresie od dnia 2.10.2023 r. do dnia 15.10.2023 r. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody we wskazanych terminach. 
 4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody do dnia 15.10.2023 r., nie skontaktowania się z Organizatorem celem umówienia terminu odbioru nagrody lub odmowy przyjęcia nagrody przez laureata konkursu, nagroda przepada na rzecz Organizatora. W takiej sytuacji Organizator nie dokonuje wyboru innego laureata. 
 5. Nagroda nie podlega zmianie na inną nagrodę oraz nie podlega zamianie na nagrodę pieniężną. 
 6. Laureat nagrody wyraża zgodę na utrwalanie przez Organizatora jego wizerunku w wariancie „przed-po (metamorfozie)” oraz do wykorzystywania jego wizerunku w celach promocyjnych oraz marketingowych przez Organizatora. 

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w Konkursie, Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia zwycięzców i dostarczenia Nagrody. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię  i nazwisko lub nazwa użytkownika na Instagramie, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia przeprowadzenia, zakończenia  i ogłoszenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz w celu późniejszej komunikacji ze zwycięzcami i dostarczenia Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (lub wykonanie tego, do czego Organizator zobowiązał się w niniejszym Regulaminie). 
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi. Żądanie usunięcia danych Uczestnika przed rozstrzygnięciem Konkursu skutkuje wykluczeniem z Konkursu.
 5. W przypadku, gdy Organizator będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym niż określony w Regulaminie (np. w celu opublikowania imienia, nazwiska i zdjęcia zwycięzcy na swojej stronie internetowej lub portalach społecznościowych), zwróci się do konkretnej osoby  o jej wyraźną i dobrowolną zgodę.
 6. Po zakończeniu Konkursu oraz upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem dane zostaną usunięte.