Rezerwacja online

Regulamin konkursu „Moje fryzjerskie marzenie…”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Moje fryzjerskie marzenie…” oraz zasady jego przebiegu, kontroli nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu: ”Moje fryzjerskie marzenie…” (dalej „Konkurs”) jest  CHEERSMYHEELS OLIWIA BUGAŁA-KLAMKA, ul. Stasia Tarkowskiego 16B/2, 64-100 Leszno, NIP: 6972355863 REGON: 381667045 (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Piotr Sierpiński sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 16 lok. 4, 61-827 Poznań, KRS: 0000953262 NIP: 7792536003, REGON: 521211788.  (dalej „Fundator”).
 4. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna  być kierowana na adres: Cheers Stories  ul. Limanowskiego 10/12, 60-744 Poznań, z dopiskiem „Moje fryzjerskie marzenie…” na kopercie lub na e-mail: kontakt@cheersstories.pl.
 5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Instagram (profil @​​piotrsierpinskihair). Konkurs jest skierowany do odbiorców powyżej 18 roku życia.
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.
 7. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 02.11.2022 r.  do 18.12.2022r.  , czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zostaną zakończone  do dnia 31.12.2022r.
 8. Fundator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.
 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis Instagram. Serwis Instagram  nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).
 11. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 12. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, mające miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto spełniające łącznie warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3 Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora, byli pracownicy i zleceniobiorcy Organizatora oraz Fundatora, którzy w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rozpoczęcia Konkursu byli zatrudnieni lub współpracowali z Organizatorem lub Fundatorem, oraz członkowie organów Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie Komisji Konkursowej, oraz członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie zgodnie z § 4 ust. 2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

§ 3 Cel i przedmiot Konkursu

 1. Celem i przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym. Odpowiedź musi odnosić się do pytania: Napisz nam, co Ty chciałabyś zmienić w swoich włosach i jakie jest Twoje fryzjerskie marzenie. Formy akceptowalne to komentarz (odpowiedź pisemna) (dalej „Zadanie Konkursowe”). Praca oceniana będzie pod kątem zgodności z tematem, kreatywności  i nieszablonowości. Dodatkowo, osoby biorące udział w konkursie powinny obserwować profil @piotrsierpinskihair.
 2. Zabrania się przesyłania odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, w których pojawią się:
  a) treści wulgarne, obraźliwe, pornograficzne;
  b) treści bezprawne, propagujące lub umożliwiające naruszanie prawa, Regulaminu lub norm społecznych;
  c) treści mające na celu agitację polityczną, religijną lub światopoglądową;
  d) treści szerzące dyskryminację, przemoc lub nienawiść na tle narodowościowym, światopoglądowym, religijnym, społecznym, rasowym, ze względu na płeć, orientację seksualną itp.;
  e) treści o charakterze marketingowym, reklamowym bądź stanowiące oferty handlowe;
  f) informacje dyskredytujące Fundatora lub innych przedsiębiorców i/lub towarów/usług.

§ 4 Zasady konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w terminie od 02.11.2022 r.  do 18.12.2022r. W tym czasie przyjmowane będą Zgłoszenia konkursowe. Wybór laureatów i publikacja tej informacji odbędzie się najpóźniej dnia 31.12.2022 r.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  a) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na profilu Piotra Sierpińskiego  na Instagramie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu, w sposób, o którym mowa pod lit. b), jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu;
  b) opublikować komentarz pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”).
 3. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedno zgłoszenie.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego Zgłoszenia Konkursowego w czasie trwania Konkursu.
 5. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik zapewnia, że:
  a) Nadesłane Zgłoszenie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) przysługują mu wszelkie (majątkowe i osobiste) prawa autorskie do Zgłoszenia Konkursowego.
 6. Naruszenie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie serwisu społecznościowego Instagram, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie oraz usunięciem z Konkursu Zgłoszenia Konkursowego. Za takie zachowanie można uznać w szczególności sytuację, gdy Zgłoszenie Konkursowe zawiera treści mogące być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, propagujące alkohol lub inne środki odurzające, obrażające osoby publiczne, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, orientację seksualną lub zachęcające do nienawiści, zawierające informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub przyczyniające się do łamania praw autorskich oraz takie, które naruszają dobry wizerunek Fundatora.
 7. Odpowiedzi na pytania muszą być udzielone samodzielnie przez Uczestnika (nie mogą stanowić cudzych utworów, jak również opracowania cudzych utworów). Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia przez Uczestnika zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim, a Uczestnicy zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z tym faktem. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 8. W Konkursie mogą brać udział jedynie Zgłoszenia Konkursowe przesłane w czasie trwania Konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości w Konkursie nie będą brać udziału Zgłoszenia Konkursowe zgłoszone przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu jak i po jego zakończeniu.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Fundatorowi lub administratorom serwisu społecznościowego Instagram.
 10. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że przesłane Zgłoszenie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Zgłoszenia Konkursowego z niniejszym Regulaminem, regulaminem serwisu społecznościowego Instagram, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika i usunięcia Zgłoszenia Konkursowego, które zostało uprzednio dopuszczone.
 11. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając wiadomość na portalu społecznościowym Instagram – @piotrsierpinskihair
 12. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Instagram informacje związane z przebiegiem Konkursu.

§ 5 Sposób wyłonienia zwycięzców

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytania przez Uczestnika, będzie rozpatrywane wg następujących kryteriów:
 • kreatywności,
 • nieszablonowości,
 • wpasowania do tematu konkursu, w opinii Komisji Konkursowej.
 1. Każde pojedyncze Zgłoszenie Konkursowe spełniające kryteria konkursowe bierze udział w rywalizacji o nagrodę.
 2. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 6 Zasady przyznawania nagród

 1. W celu zapewnienia prawidłowości organizacji Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, której zadaniem będzie selekcja Zgłoszeń Konkursowych pod kątem kryteriów zawartych w § 3 oraz § 4 Regulaminu.
 2. O przyznaniu nagród, o których mowa w pkt 5 pkt będzie decydowała Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”) biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. Sposób funkcjonowania Komisji Konkursowej określać będzie regulamin wewnętrzny ustanowiony przez Organizatora.
 4. W Konkursie do wygrania są cztery nagrody główne.
 5. Nagrodami głównymi  w Konkursie (dalej “Nagroda”) jest:
 • 1 (jedna) nagroda główna w postaci pełnej metamorfozy o wartości 500 zł  w salonie Piotra Sierpińskiego, powiększonej o wskaźnik 11,11% wartości pieniężnej nagrody w wysokości …, stanowiącej 10% podatku od łącznej wartości rzeczowej i pieniężnej nagrody, potrącony przez Organizatora. Całkowita wartość Nagrody to około 555,55 zł (dalej “Nagroda Główna”);
 • 3 (trzy) nagrody pocieszenia w postaci pielęgnacji włosów o wartości 300 zł  w salonie Piotra Sierpińskiego, powiększonej o wskaźnik 11,11% wartości pieniężnej nagrody w wysokości …, stanowiącej 10% podatku od łącznej wartości rzeczowej i pieniężnej nagrody, potrącony przez Organizatora. Całkowita wartość Nagrody to około 333,33. zł (dalej “Nagroda Pocieszenia”);
 1. Komisja Konkursowa do dnia 31.12.2022 r. oceni wszystkie Zgłoszenia konkursowe i wyłoni 4 (czterech) Laureatów Nagrody.

§ 7 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 1. Organizator powiadomi Laureata Nagrody o wygranej Nagrodzie, w dniu ogłoszenia zwycięzcy, za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram – odpowiadając w komentarzu oraz przesyłając wiadomość prywatną na profilu Uczestnika na Instagramie.
 2. Organizator ma prawo do opublikowania  Zgłoszenia Konkursowego, które zwyciężyło na profilu Piotra Sierpińskiego  w serwisie Instagram. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie Konkursowe wyraża zgodę na jego publikację na profilu Piotra Sierpińskiego  w serwisie Instagram. W odpowiedzi na informację o przyznaniu Nagrody, o której mowa w ust. 1, Laureat zobowiązany jest do wysłania w ramach wiadomości direct:
  ⎯ imię i nazwisko,
  ⎯ numer telefonu.
  Nieprzekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i odbioru Nagrody. Prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Fundatora.
 3. Nagroda będzie oczekiwała na odbiór w salonie Piotra Sierpińskiego w Poznaniu. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu  tożsamości Laureata.
 4. Laureat Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę rzeczową albo środki pieniężne oraz prawo do przekazania Nagrody osobom trzecim.
 6. Nagrody przepadają Laureatom w przypadku:
  a) odmowy podania danych osobowych, co uniemożliwi przesłanie Nagrody przez Organizatora i rozliczenie podatku od nagrody przez Organizatora;;
  b) dwukrotnego nieodebrania Nagrody (brak Laureata pod wskazanym przez niego adresem);
  c) negatywnej weryfikacji wieku i tożsamości Laureata;
  d) odmowy przyjęcia danej Nagrody przez Laureata lub odmowy podpisania oświadczenia o odebraniu Nagrody.
 7. W przypadku, gdy nastąpi przepadek Nagrody ze względu na okoliczności wskazane w ust.
 8. Organizator wyłoni kolejnego/ych Laureata/ów zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji, np. awaria serwisu Instagram, awaria sieci.
 10. Każda z Nagród powiększona zostanie o kwotę należnego podatku od nagród, który zostanie opłacony przez Fundatora Konkursu. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowi 11,11 % wartości Nagrody. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie potrącona i przeznaczona przez Fundatora  na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
 11. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia lub wyłonienia mniejszej liczby Laureatów w przypadku braku Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie lub wyłonienia mniejszej liczby Laureatów niż liczba Nagród.
 12. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Każdy z Laureatów udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych stanowiących Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), w ramach której Organizator posiada prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wykorzystywania i rozpowszechnia Utworu oraz jego opracowań, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. d) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  d) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  e) prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
  f) używanie Utworu w całości lub we fragmentach, w dowolnym zakresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Organizatora.
 2. Organizator posiada prawo do ingerowania w strukturę Utworu, dokonywania opracowań adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworu przez Organizatora, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, Utwór będzie udostępniany anonimowo. Organizator nie będzie oznaczał Utworu ani jakichkolwiek jego egzemplarzy nazwą twórcy lub współtwórców .
 4. Nagroda stanowi jednocześnie wynagrodzenie dla Laureata za udzielenie licencji do korzystania z Utworu przez Organizatora. Udzielenie Organizatorowi licencji następuje automatycznie z momentem wydania Nagrody.

§ 9 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Laureatów Nagród, a także Uczestników, którzy w związku z prowadzonym Konkursem dobrowolnie przekazali swoje dane osobowe jest Organizator. Szczegółowa Informacja dot. Administratora danych, a także podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora oraz praw osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem niniejszego Konkursu, zawarte zostały w Polityce prywatności znajdującej się na stronie www.cheersstories.pl.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie do Organizatora (Cheers Stories) z dopiskiem „Reklamacje. Konkurs Piotr Sierpiński.” w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, lecz nie później niż do dnia 31.12.2022 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do Organizatora).
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Ze względu na konieczność przekazania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, Uczestnik przesyłając reklamację winien wskazać dane kontaktowe na jakie Organizator lub Fundator ma przesłać ww. odpowiedź (adres korespondencyjny). Brak podania powyższych informacji będzie skutkował nierozpatrzeniem reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą pisemną na adres wskazany w treści reklamacji zgodnie z ust. 3. Wydanie przez Organizatora decyzji w przedmiocie reklamacji nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika innych uprawnień, przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na profilu Piotra Sierpińskiego na portalu społecznościowym Instagram  oraz w siedzibie Fundatora oraz po przesłaniu prośby na adres korespondencyjny Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu,
  a) w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu, nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa;
  b) jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Laureatów Nagród.
 3. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

Cheers Stories, dnia 02.11.2022 roku