Rezerwacja online

Regulamin bazy modelek

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszym Regulamin określa zasady funkcjonowania Bazy Modelek prowadzonej przez Piotr Sierpiński sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-827), al. Marcinkowskiego 16/4, nr KRS: 0000953262, NIP: 7792536003, REGON: 521211788, adres e-mail: biuro@piotrsierpinski.pl, numer telefonu: …………………….. (dalej, jako Salon).
 2. Baza Modelek jest zbiorem informacji gromadzonych przez Salon na temat potencjalnych modelek, spośród których Salon jest uprawniony do wyboru osób uczestniczących w akcjach promocyjnych, marketingowych, testach produktów lub innych wydarzeniach prowadzonych przez Salon lub przy udziale Salonu (dalej, jako Akcje).

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach podstrony https://piotrsierpinski.pl/zostan-modelka Salon świadczy na rzecz użytkowników strony internetowej Salonu usługi drogą elektroniczną polegające na możliwości dodania przez użytkownika własnych danych do prowadzonej przez Salon Bazy Modelek.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej są świadczone nieodpłatnie. Jednakże w wyniku wyboru danej osoby do udziału w Akcji konieczne może okazać się uiszczenie przez tę osobę na rzecz Salonu określonej kwoty, w oparciu o odrębnie zawartą Umowę. Nie zawarcie przez daną osobę Umowy z Salonem nie powoduje po stronie danej osoby żadnej odpowiedzialności w stosunku do Salonu.
 3. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 4. Posiadanie stałego dostępu do internetu,
 5. aktywne połączenie z Internetem,
 6. aktualna przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
 7. akceptacja tzw. plików cookie,
 8. posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.
 9. Salon nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług spowodowaną niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej z przyczyn niezależnych od Salonu.
 10. Zakazuje się korzystania z usług oraz z Bazy Modelek w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Bazy Modelek treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw lub poprzez umieszczanie w Bazie Modelek treści nieobyczajnych.

3. Rejestracja w Bazie Modelek

 1. Wprowadzenie danych do Bazy Modelek następuje wyłącznie na podstawie samodzielnego ich wprowadzenia przez Modelkę, tj. osobę, której dane dotyczą.
 2. Zakazuje się wprowadzania danych do Bazy Modelek innych osób, niż osoba dokonująca zgłoszenia.
 3. Dane do Bazy Modelek może wprowadzić pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba może wprowadzić dane do Bazy Modelek jednorazowo.
 5. Wprowadzenie danych następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się pod linkiem: https://piotrsierpinski.pl/zgloszenie-modelki/. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób, w szczególności mailowo, nie będą przyjmowane.
 6. Wprowadzenie danych wymaga:
  1. Podania danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz własnych zdjęć wizerunku. Zaleca się, by na zdjęciach dobrze widoczne były włosy,
  2. Opcjonalnie można podać również link do konta na portalu społecznościowym Instagram oraz wgrać film zautoprezentacją. Zaleca się, by na filmie również dobrze widoczne były włosy,
  3. Potwierdzenia faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązania się do przestrzegania jego postanowień,
  4. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu gromadzenia ich w Bazie Modelek oraz kontaktowania się z wybranymi Modelkami w celu złożenia propozycji udziału w Akcjach – wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wprowadzenia danych do Bazy Modelek.
 7. Każda osoba, w każdym czasie może zażądać usunięcia swoich danych z Bazy Modelek.
 8. Wprowadzenie danych do Bazy Modelek nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji udziału w jakiejkolwiek Akcji organizowanej przez Salon.
 9. Salon usuwa dane z Bazy Modelek w przypadku stwierdzenia ich wprowadzenia z naruszeniem postanowień Regulaminu.

4. Udział w Akcjach

 1. W przypadku prowadzenia Akcji, Salon uprawniony jest do zaproponowania udziału w Akcji wybranej osobie zarejestrowanej w Bazie Modelek.
 2. Propozycja udziału w Akcji przesyłana jest do danej osoby na wskazany przez nią przy rejestracji adres e-mail. Jednocześnie, Salon kontaktuje się z daną osobą telefonicznie.
 3. Salon przekazuje danej osobie warunki udziału w Akcji, w szczególności charakter Akcji, termin oraz miejsce jej organizacji, a w przypadku konieczności poniesienia przez daną osobę kosztów udziału w Akcji (koszty produktu, koszty usługi) – także wysokość tych kosztów.
 4. Ponadto, osoba, z którą Salon skontaktuje się na zasadach określonych powyżej, zobowiązana jest poinformować Salon o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w danej Akcji, w szczególności o dotychczas stosowanych kosmetykach mogących wywoływać reakcje z produktami wykorzystywanymi przez Salon, alergiach na kosmetyki lub innych okolicznościach, mogących uniemożliwić udział w Akcji.
 5. Udział wybranej osoby w Akcji zostaje potwierdzony poprzez zawarcie przez Strony odrębnej Umowy, której wzór przekazywany jest przez Salon wybranej osobie na wskazany przez nią przy rejestracji adres e-mail.
 6. Osoba, która zawarła Umowę, o której mowa w ust. 5 powyżej, zobowiązana jest do stawienia się we wskazanym przez Salon miejscu i czasie w celu udziału w Akcji. Ponadto, osoba taka jest zobowiązana do dostosowania się do innych wskazówek Salonu (np. brak odżywki lub innych produktów na włosach, nie korzystanie z innych usług fryzjerskich w określonym czasie poprzedzającym Akcję itp.). Wskazówki te przekazane będą wybranej osobie wraz ze wzorem Umowy.
 7. W przypadku zastrzeżenia takiego obowiązku przez Salon, osoba wybrana do udziału w Akcji może zostać zobowiązana także do podjęcia dodatkowych działań, na podstawie Umowy, np. umieszczenia zdjęć z Akcji na swoim profilu na portalu Instagram lub podjęcia podobnych działań.

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Salon, działający jako Administrator danych w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej, jako RODO) przetwarza dane osobowe osoby, która dokonuje umieszczenia swoich danych w Bazie Modelek.
 2. Salon przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imiona i nazwiska,
  2. Numery telefonów,
  3. Adresy e-mail,
  4. Utrwalone wizerunki, załączone do zgłoszenia do Bazy Modelek.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w związku z podejmowanymi działaniami, realizowanymi na żądanie osoby, której dane dotyczą, polegającymi na wprowadzeniu danych do Bazy Modelek (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Salon w następujących celach:
  1. Gromadzenia danych w Bazie Modelek,
  2. Podejmowania kontaktu z wybranymi osobami, których dane znajdują się w Bazie Modelek w celu zaproponowania udziału w Akcji.
 5. Dane osobowe będą przekazywane przez Salon następującym podmiotom trzecim:
  1. Podmiotom administrującym stronę internetową Salonu, w szczególności hostingodawcy oraz osobom świadczącym na rzecz Salonu usługi informatyczne – wyłącznie w zakresie, w którym dostęp do danych będzie niezbędny dla zachowania prawidłowego funkcjonowania Strony,
  2. Pracownikom oraz współpracownikom Salonu bezpośrednio biorącym udział przy organizacji Akcji.
 6. Dane osobowe, w szczególności wizerunek osób, których dane znajdują się w Bazie Modelek nie będą publicznie udostępniane bez wyraźnej, wyrażonej wprost zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Salon przechowuje dane osobowe przez okres 10 lat od dnia ich przekazania Salonowi, lub do dnia cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie jej danych.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępudo danych – uzyskania od Salonu potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych– uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Salon może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania– żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych– żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Salon nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Salonowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • Salon nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do sprzeciwu– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Salon dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Salonem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.