Rezerwacja online

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży voucherów za pośrednictwem portalu internetowego, zasady wykonywania umów, prawa i obowiązki klienta oraz sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

I. Definicje

 1. Portal internetowy – portal internetowy dostępny pod adresem https://piotrsierpinski.pl/vouchery.
 2. Sprzedawca – Piotr Sierpiński sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 16 lok. 4, 61-827 Poznań, KRS: 0000953262 NIP: 7792536003, REGON: 521211788.
 3. Salon – salon fryzjerski Piotr Sierpiński, Hair, Aleje Karola Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Vouchera.
 7. Voucher – dokument na okaziciela wystawiony przez Sprzedawcę, uprawniający do bezgotówkowego nabycia usługi w Salonie na warunkach i z zastrzeżeniami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu internetowym umożliwiający dokonanie zakupu Vouchera.
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Portalu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Portalu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Portalu internetowego.
 6. Informacje dotyczące Vouchera znajdujące się na stronie Portalu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Portalu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  – urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  – przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  – dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

IV. Umowa sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Voucher za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na Portalu internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia, Klient dokonuje wyboru Vouchera dostępnego na Portalu internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć. Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Vouchera oraz całkowitą cenę do zapłaty.

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VI ust. 2 niniejszego Regulaminu).
 2. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch dni roboczych.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Vouchera do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4. Vouchery wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 5. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Vouchera w Salonie w godzinach pracy Salonu, po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę możliwości odbioru.

VI. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia płatność w formie przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU obsługiwanego przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu płatności PayU.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu PayU informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta.

VII. Zasady realizacji Vouchera

 1. Voucher jest dokumentem na okaziciela, oznaczonym indywidualnym numerem oraz datą ważności. Voucher wydawany jest w formie pisemnej.
 2. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Salonie przez jedną osobę podczas jednej wizyty lub podczas kilku wizyt, na usługę lub usługi dostępne w ofercie Salonu.
 3. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie przez osobę będącą w posiadaniu Vouchera w podczas wizyty w Salonie.
 4. Możliwość realizacji Vouchera wymaga uprzedniej rezerwacji terminu wizyty w Salonie.
 5. Klient jest uprawniony do jednorazowej zmiany rezerwacji terminu wizyty w Salonie na co najmniej 3 dni robocze przed pierwotnie zarezerwowanym terminem. W przypadku nieodwołania zarezerwowanego terminu lub dokonania zmiany terminu z naruszeniem zasady określonej w zdaniu pierwszym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera.
 6. Wartość Vouchera stanowi maksymalną cenę usługi lub usług, które mogą zostać zrealizowane na podstawie Vouchera. Sprzedawca dopuszcza możliwość sumowania Voucherów.
 7. W przypadku gdy wartość usług zrealizowanych na rzecz posiadacza Vouchera przekracza jego wartość, osoba realizująca Voucher zobowiązana jest do dopłaty różnicy wynikającej z łącznej ceny usługi oraz wartości Vouchera.
 8. W przypadku gdy wartość usług zrealizowanych na rzecz posiadacza Vouchera jest niższa niż jego wartość, Sprzedawca nie zwraca różnicy wynikającej z łącznej ceny usługi oraz wartości Vouchera. Jednakże pozostała do wykorzystania wartość Vouchera może być zrealizowana w trakcie kolejnej wizyty, do momentu upływu terminu ważności Vouchera. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest pozostawić Voucher w Salonie, natomiast Salon zobowiązany jest do odnotowania w systemie pozostałej do wykorzystania wartości Vouchera. W przypadku realizacji Vouchera na kolejnych wizytach postanowienia ust. 2-7, 9, 11 oraz 12 stosuje się.
 9. Termin ważności Vouchera jest oznaczony i wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. W przypadku braku realizacji Vouchera w zakreślonym terminie jego ważność wygasa. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności w przypadku utraty ważności Vouchera.
 10. Sprzedawca po wydaniu Vouchera nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub przekazanie przez Klienta Vouchera osobie nieuprawnionej.
 11. Odmowa realizacji Vouchera może nastąpić, gdy:
  – upłynął termin ważności Vouchera,
  – nie dokonano wcześniejszej rezerwacji wizyty w Salonie lub naruszono zasady określone w ust. 5,
  – Voucher jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający w szczególności określenie jego wartości oraz daty ważności.
 12. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Vouchera w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Vouchera z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Voucher Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Voucher. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Vouchera przed jego upływem.
 9. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera.
 10. Voucher należy dostarczyć na adres: Piotr Sierpiński sp. z o.o., Aleje Karola Marcinkowskiego 16 lok. 4, 61-827 Poznań.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi po zrealizowaniu Vouchera.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Portalu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@piotrsierpinski.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

X. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

XI. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Portalu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających ze składanych na Portalu zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu (https://poznan.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.
 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
  – sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
  – sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2019 r.

Pobierz formularz odstąpienia umowy