regulamin sALONU FRYZJERSKIEGO

1. Zakres Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz świadczenia usług przez Salon Fryzjerski Piotr Sierpiński Hair, prowadzony przez Piotr Sierpiński sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań, nr KRS: 0000953262, NIP: 7792536003, REGON: 521211788.

2. Słownik

Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

1. Cena – całkowite wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy z tytułu zrealizowania Usługi. Szacunkowe Ceny określa Cennik. Ostateczna wysokość Ceny ustalana jest w czasie Wizyty,

2. Klient, Konsument – osoba fizyczna na rzecz której świadczone są przez Usługodawcę Usługi

3. Pierwsza Rezerwacja – pierwsza Rezerwacja dokonana przez danego Klienta

4. Pierwsza Wizyta – pierwsza Wizyta w Salonie przez danego Klienta

5. Rezerwacja – uzgodnienie pomiędzy Salonem a Klientem terminu Wizyty. Rezerwacje dokonywane są na zasadach określonych w Regulaminie,

6. Regulamin – niniejszy regulamin

7. Salon – Salon Fryzjerski Piotr Sierpiński Hair, zlokalizowany w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 16 lok. 4, 61-827 Poznań,

8. Usługa – usługa fryzjerska świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta

9. Wizyta – czas, w którym na rzecz Klienta realizowana jest Usługa

10. Zadatek – kwota pieniężna (zadatek w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) uiszczana przez Klienta na rzecz Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie przy dokonaniu Pierwszej Rezerwacji. Uiszczenie zadatku stanowi warunek zarezerwowania terminu wizyty na rzecz danego Klienta. Zadatek jest bezzwrotny i wynosi 100, 00 zł lub 300, 00 zł, przy czym zadatek w kwocie 300, 00 zł ustalany jest w przypadkach szczególnie uzasadnionych charakterem oraz zakresem konkretnej Usługi

3. Oferowane usługi

3.1. Usługi znajdujące się w ofercie Salonu
1. Salon świadczy na rzecz Klientów w szczególności następujące Usługi:
1) strzyżenie włosów,
2) modelowanie włosów,
3) koloryzacja włosów,
4) dekoloryzacja włosów,
5) przedłużanie włosów przy użyciu naturalnych pasm,
6) zagęszczanie włosów,
7) pielęgnacja włosów.
2. Szacunkowe Ceny za realizację poszczególnych usług określa Cennik. Ostateczna Cena za daną usługę może odbiegać od ceny określonej w Cenniku i jest przez Strony ustalana przed rozpoczęciem realizacji Usługi w ramach Wizyty. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wyszczególnionych w Cenniku, cena za wykonanie usługi może ulec zmianie po wykonaniu usługi, co Klient niniejszym akceptuje.

3.2. Ostrzeżenia dotyczące usług
3.2.1. Usługa zmiany koloru włosów

1. Salon niniejszym poucza oraz informuje Klientów, że proces zmiany koloru włosów (koloryzacja oraz dekoloryzacja) musi przebiegać w kilku etapach, tj. uzyskanie pożądanego efektu wymaga kilku Wizyt w Salonie, a ponadto, iż reakcja włosów na koloryzację/dekoloryzację jest trudna do przewidzenia przed wykonaniem Usługi.
2. Salon niniejszym poucza oraz informuje Klientów, że od chwili dekoloryzacji/koloryzacji mogą wystąpić niestandardowe reakcje włosów w postaci plam, odcięć, niespodziewanego odcienia koloru, które korygowane będą w trakcie kolejnych Wizyt.
3. W przypadku zmiany koloru włosów niestandardowej, szczególnie skomplikowanej lub w innych uzasadnionych przypadkach Salon wymaga zawarcia przez Klienta indywidualnej umowy przed wykonaniem zmiany koloru włosów, w której to umowie Klient oświadcza, iż jest świadom ryzyk opisanych powyżej oraz z tytułu niespodziewanych efektów opisanych powyżej nie będzie zgłaszać względem Salonu roszczeń. W przypadkach opisanych powyżej, zawarcie indywidualnej Umowy stanowi warunek świadczenia Usługi zmiany koloru włosów.
4. W przypadku konieczności zrealizowania serii Wizyt w celu uzyskania oczekiwanego koloru włosów, jeżeli Klient zrezygnuje z dalszych Wizyt, przyjmuje się, iż Usługa została zrealizowana w części, w związku z czym Klient zobowiązany jest do zapłaty całości należności za Usługi wykonane w czasie dotychczasowych Wizyt oraz nie przysługuje mu zwrot należności za Usługi wykonane w czasie dotychczasowych Wizyt.

3.2.2. Przedłużanie/zagęszczanie włosów
1. Usługa przedłużania/zagęszczania włosów świadczona jest przez Salon wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej przez Klienta Umowy. Zawarcie Umowy następuje po odbyciu w ramach Wizyty Konsultacji, w czasie której ustalana jest długość oraz kolor pasm. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest poinformować Salon o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zrealizowania Usługi.
2. Pasma wykorzystywane przez Salon są pasmami naturalnymi, dedykowanymi Klientowi. W związku z powyższym w chwili zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w kwocie 60% ustalonej Ceny za świadczenie usługi przedłużenia/zagęszczania włosów. Ze względu na indywidualny charakter pasm oraz fakt, iż są one indywidualnie dedykowane danemu Klientowi, zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta z dalszego świadczenia Usług.
3. Zadatek może być płatny:
a) gotówką w dniu podpisania Umowy,
b) kartą w dniu podpisania Umowy,
c) przelewem na następujący numer rachunku bankowego Salonu: 55 1240 1747 1111 0011 1174 5132 terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Salonu,
d) za pośrednictwem systemu kredytowego MediRaty. Szczegółowe zasady korzystania z usługi MediRaty znajduja się na stronie https://www.mediraty.pl/jak-to-dziala/. W przypadku zamiaru skorzystania z systemu MediRaty zaleca się podjęcie wymaganych kroków dla uzyskania finansowania z wyprzedzeniem umożliwiającym zapłatę za usługi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w lit. c powyżej.
4. Po wykonaniu usługi przedłużania/zagęszczania włosów w terminie 1 miesiąca od dnia wykonania Usługi Klient zobowiązany jest do odbycia Wizyty w czasie której dokonywana jest kontrola mocowania pasemek.
5. Po wykonaniu usługi przedłużania/zagęszczania włosów zaleca się w okresach 2-3 miesięcznych korzystanie z odrębnie płatnych usług odświeżania, mających na celu utrzymanie naturalnego efektu. Usługa odświeżenia jest odrębną od usługi przedłużania/zagęszczania włosów usługą, płatną odrębnie.

3.2.3. Pozostałe usługi
Pozostałe usługi oferowane przez Salon świadczone są zgodnie z indywidualnymi ustaleniami oraz Cennikiem.

4. Umawianie wizyty

4.1. Postanowienia ogólne
1. Umówienie wizyty następuje drogą telefoniczną na następujący numer: + 48 61 415 14 11.
2. Przed odbyciem rozmowy mającej na celu Rezerwację Wizyty Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z informacją przekazaną przed odbyciem rozmowy, a także wyrażenie zgody na możliwe nagrywanie rozmowy.
3. W czasie rozmowy Klient zobowiązany jest podać obsłudze Salonu dane osobowe umożliwiające Salonowi kontakt z Klientem oraz zakres Usługi, która ma być świadczona.
4. Po zakończeniu rozmowy Klient na wskazany przez siebie numer telefonu otrzymuje SMS z potwierdzeniem terminu wizyty.

4.2. Pierwsza wizyta
1. Umówienie pierwszej wizyty następuje na zasadach określonych w pkt. 4.1. powyżej, ze zmianami wskazanymi w niniejszym pkt. 4.2.
2. Warunkiem zarezerwowania Pierwszej Wizyty jest złożenie przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
3. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej Klient, w czasie 30 minut od zakończenia rozmowy powinien otrzymać następujące wiadomości SMS na wskazany przez siebie w czasie rozmowy numer telefonu:
a) SMS z potwierdzeniem terminu wizyty,
b) SMS z informacją dotyczącą wpłaty zadatku.
4. W przypadku nieotrzymania przez Klienta wiadomości SMS, o których mowa w ust. 3 powyżej, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem.
5. Warunkiem dokonania Pierwszej Rezerwacji jest wpłata przez Klienta na rzecz Usługodawcy zadatku, którego kwota przekazywana jest Klientowi w wiadomości SMS wysyłanej zgodnie z ust. 3 powyżej, na rachunek bankowy wskazany w wiadomości SMS w terminie 72h od momentu otrzymania wiadomości SMS. Za moment wpłaty zadatku przyjmuje się moment zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Kwota zadatku, w zależności od rodzaju Usługi wynosi 100 zł lub 300 zł.
6. Dokonując wpłaty zadatku Klient powinien w tytule przelewu wskazać swoje imię i nazwisko oraz datę i godzinę umówionej wizyty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za błędne wskazanie tytułu, uniemożliwiające jego identyfikację.
7. Dokonując wpłaty zadatku Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku niedokonania wpłaty zadatku w terminie określonym w ust. 5 powyżej rezerwacja wygasa, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta oraz nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Klienta jakichkolwiek Usług.
9. W przypadku odwołania przez Klienta zarezerwowanej wizyty, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może podjąć decyzję o zwrocie wpłaconego zadatku.
10. Zadatek po zrealizowaniu Usługi zaliczany jest na poczet Ceny.
11. W terminie do 7 dni przed ustalonym dniem Pierwszej Wizyty, Klientowi przysługuje prawo dokonania zmiany terminu pierwszej Wizyty.

5. Odwołanie wizyty oraz odstąpienie od Umowy

5.1. Odwołanie wizyty
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Salon może odwołać Wizytę, informując o tym Klienta telefonicznie.
2. W przypadku odwołania przez Klienta Pierwszej Wizyty zadatek nie podlega zwrotowi.

5.2. Odstąpienie od Umowy
1. Klientowi dokonującemu rezerwacji telefonicznej, tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza siedzibą przedsiębiorcy, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (dokonania rezerwacji). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone Salonowi w formie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Salonu. 

6. Reklamacje

1. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Salon, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na świadczoną usługę w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi. Klientowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku skorzystania w okresie, w którym zgłoszenie reklamacji jest dopuszczalne z usług innego salonu fryzjerskiego lub w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad pielęgnacji włosów.
2. Rozpatrzenie reklamacji wymaga osobistego stawiennictwa Klienta w Salonie po uprzednim ustaleniu terminu z Salonem telefonicznie. W przypadku niemożności umówienia spotkania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi, termin na dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się za utrzymany, jeżeli Klient skontaktował się z Salonem przed upływem tego terminu w celu ustalenia terminu spotkania reklamacyjnego.
3. Salon nie dopuszcza rozpoznawania reklamacji na podstawie przesłanych do Salonu zdjęć. Specyfika świadczonych przez Salon usług wymaga każdorazowego osobistego zbadania stanu oraz kondycji włosów, z uwzględnieniem ustaleń poczynionych przez Strony w czasie pierwszej wizyty.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Salon, w ramach odrębnie ustalonej wizyty, Salon dokonuje korekty zrealizowanej usługi. W przypadku, w którym dokonanie korekty, na życzenie Klienta, miałoby się wiązać z wykonaniem dodatkowych usług lub usług nieprzewidzianych w pierwotnej usłudze, Klient zobowiązany jest uiścić płatność z tego tytułu. Dokonanie korekty nie wyłącza obowiązku uiszczania płatności za kolejne wizyty niezbędne do osiągnięcia ostatecznego efektu.
5. Możliwość zwrotu kosztów usługi następuje w przypadku uwzględnienia przez Salon ponownej reklamacji na wykonaną usługę.

7. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się na stronie internetowej Salonu: https://piotrsierpinski.pl/polityka-prywatnosci/ .