Rezerwacja online

Regulamin salonu fryzjerskiego

1. Zakres Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz świadczenia usług przez Salony Fryzjerskie Piotr Sierpiński, Hair, prowadzone przez Piotr Sierpiński sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 16/4, 61-827 Poznań, nr KRS: 0000953262, NIP: 7792536003, REGON: 521211788.

Salony Fryzjerskie Piotr Sierpiński, Hair zlokalizowane są:

W Poznaniu, przy al. Karola Marcinkowskiego 16/4 (dalej, jako Salon Poznań)

We Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 31C (dalej, jako Salon Wrocław)

2. Słownik

Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

 1. Cena – całkowite wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy z tytułu zrealizowania Usługi. Szacunkowe Ceny określa Cennik. Ostateczna wysokość Ceny ustalana jest w czasie Wizyty,
 2. KlientKonsument – osoba fizyczna na rzecz której świadczone są przez Usługodawcę Usługi. Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz osób fizycznych, 
 3. Pierwsza Rezerwacja – pierwsza Rezerwacja dokonana przez danego Klienta
 4. Pierwsza Wizyta – pierwsza Wizyta w Salonie przez danego Klienta
 5. Przedpłata – kwota uiszczana przez Klienta na poczet realizacji usługi przedłużania/zagęszczania włosów przed umówionym terminem Wizyty. Zasady uiszczania oraz rozliczania Przedpłaty określa Regulamin. Przedpłata zaliczana jest na poczet Ceny. Przedpłata pobierana jest niezależnie i łącznie z Zadatkiem, w przypadku gdy usługa przedłużania/zagęszczania włosów realizowana jest w ramach Pierwszej Wizyty,
 6. Rezerwacja – uzgodnienie pomiędzy Salonem a Klientem terminu Wizyty. Rezerwacje dokonywane są na zasadach określonych w Regulaminie, telefonicznie lub internetowo,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin,
 8. Salon – Salon Fryzjerski Piotr Sierpiński, Hair, zlokalizowany w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 16 lok. 4, 61-827 Poznań lub Salon Fryzjerski Piotr Sierpiński, Hair zlokalizowany we Wrocławiu, ul. Tęczowa 31C, 53-601 Wrocław. Jeżeli nie doprecyzowano, iż chodzi o Salon Poznań lub Salon Wrocław, użycie słowa Salon odnosi się do obu Salonów.
 9. Usługa – usługa fryzjerska świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta
 10. Wizyta – czas, w którym na rzecz Klienta realizowana jest Usługa
 11. Zadatek – kwota pieniężna (zadatek w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) uiszczana przez Klienta na rzecz Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie przy dokonaniu Pierwszej Rezerwacji, przed Pierwszą Wizytą. Zasady uiszczania oraz rozliczania Zadatku określa Regulamin. Zadatek pobierany jest w kwocie:
  – 100 zł lub 300 zł – w przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie przy czym Zadatek w kwocie 300 zł pobierany jest w przypadku szczególnie skomplikowanych usług,
  – 100 zł za każdą wybraną usługę lub 300 zł za jedną usługę – w przypadku rezerwacji dokonywanej przez internet, tj. za pośrednictwem portalu booksy.com (Salon Poznań) lub saloner.pl (Salon Wrocław), przy czym w przypadku rezerwacji więcej niż jednej usługi Zadatek ulega odpowiedniemu zwiększeniu (rezerwacja 2 usług – Zadatek w wysokości 200 zł itd.); Zadatek w kwocie 300 zł pobierany jest za usługę nanoplastii, 

Zadatek zaliczany jest na poczet Ceny.

Zadatek pobierany jest niezależnie oraz obok Przedpłaty, w przypadku Pierwszej Wizyty w ramach której realizowana jest usługa przedłużania/zagęszczania włosów.

3. Oferowane usługi

3.1. Usługi znajdujące się w ofercie Salonu

 1. W ramach działalności obu Salonów świadczone na rzecz Klientów są w szczególności następujące Usługi:
  1) strzyżenie włosów,
  2) modelowanie włosów,
  3) koloryzacja włosów,
  4) dekoloryzacja włosów,
  5) przedłużanie włosów przy użyciu naturalnych pasm,
  6) zagęszczanie włosów,
  7) pielęgnacja włosów.
 2. Szacunkowe Ceny za realizację poszczególnych usług określa Cennik. Ostateczna Cena za daną usługę może odbiegać od ceny określonej w Cenniku i jest przez Strony ustalana przed rozpoczęciem realizacji Usługi w ramach Wizyty. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wyszczególnionych w Cenniku, cena za wykonanie usługi może ulec zmianie po wykonaniu usługi, co Klient niniejszym akceptuje.
 3. Przed wykonaniem którejkolwiek usługi Klient powinien poinformować pracownika Salonu realizującego Usługę o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania usługi fryzjerskiej, w szczególności o przyjmowanych lekach, chorobach lub alergiach. 
3.2. Szczegółowe zasady świadczenia określonych usług 3.2.1. Usługa zmiany koloru włosów
 1. Salon niniejszym poucza oraz informuje Klientów, że proces zmiany koloru włosów (koloryzacja oraz dekoloryzacja) może przebiegać w kilku etapach, tj. uzyskanie pożądanego efektu wymaga kilku Wizyt w Salonie, a ponadto, iż reakcja włosów na koloryzację/dekoloryzację jest trudna do przewidzenia przed wykonaniem Usługi.
 2. Salon niniejszym poucza oraz informuje Klientów, że od chwili dekoloryzacji/koloryzacji mogą wystąpić niestandardowe reakcje włosów w postaci plam, odcięć, niespodziewanego odcienia koloru, które korygowane będą w trakcie kolejnych Wizyt.
 3. W przypadku zmiany koloru włosów niestandardowej, szczególnie skomplikowanej lub w innych uzasadnionych przypadkach Salon wymaga zawarcia przez Klienta indywidualnej umowy przed wykonaniem zmiany koloru włosów, w której to umowie Klient oświadcza, iż jest świadom ryzyk opisanych powyżej oraz z tytułu niespodziewanych efektów opisanych powyżej nie będzie zgłaszać względem Salonu roszczeń. W przypadkach opisanych powyżej, zawarcie indywidualnej Umowy stanowi warunek świadczenia Usługi zmiany koloru włosów.
 4. W przypadku konieczności zrealizowania serii Wizyt w celu uzyskania oczekiwanego koloru włosów, jeżeli Klient zrezygnuje z dalszych Wizyt, przyjmuje się, iż Usługa została zrealizowana w części, w związku z czym Klient zobowiązany jest do zapłaty całości należności za Usługi wykonane w czasie dotychczasowych Wizyt oraz nie przysługuje mu zwrot należności za Usługi wykonane w czasie dotychczasowych Wizyt.
3.2.2. Usługa przedłużania/zagęszczania włosów 3.2.2.1. Obowiązek zawarcia indywidualnej Umowy
 1. Usługa przedłużania/zagęszczania włosów świadczona jest przez Salon wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej przez Klienta Umowy. Zawarcie Umowy następuje po odbyciu w osobiście wstępnej konsultacji, w ramach Wizyty, w czasie której ustalana jest długość oraz kolor pasm.
 2. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest poinformować Salon o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zrealizowania Usługi lub o występowaniu takich przeciwwskazań, w tym w zakresie alergii, przyjmowanych leków itp.


3.2.2.2. Obowiązek uiszczenia Przedpłaty

 1. Pasma wykorzystywane przez Salon są pasmami naturalnymi, dedykowanymi Klientowi. W związku z powyższym w chwili zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty przedpłaty w kwocie 60% ustalonej Ceny za świadczenie usługi przedłużenia/zagęszczania włosów. 
 2. Brak zapłaty Przedpłaty, w sposób określony w ust. 4 poniżej skutkuje anulowaniem Rezerwacji oraz wygaśnięciem obowiązku zrealizowania Usługi przez Salon.
 3. Ze względu na indywidualny charakter pasm oraz fakt, iż są one indywidualnie dedykowane danemu Klientowi, przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta z dalszego świadczenia Usług.
 4. Przedpłata może być płatna:
  a) gotówką w dniu podpisania Umowy,
  b) kartą w dniu podpisania Umowy,
  c) przelewem numer rachunku Salonu wskazany Klientowi w sms wysłanym na podany przez klienta numer bądź widniejący na umowie, w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Salonu,
  d) za pośrednictwem systemu kredytowego MediRaty. Szczegółowe zasady korzystania z usługi MediRaty znajduja się na stronie https://www.mediraty.pl/jak-to-dziala/. W przypadku zamiaru skorzystania z systemu MediRaty zaleca się podjęcie wymaganych kroków dla uzyskania finansowania z wyprzedzeniem umożliwiającym zapłatę za usługi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w lit. c powyżej, 

3.2.2.3. Zalecenia po wykonaniu usługi przedłużania/zagęszczania włosów

 1. Po wykonaniu usługi przedłużania/zagęszczania włosów w terminie 1 miesiąca od dnia wykonania Usługi Klient zobowiązany jest do odbycia Wizyty w czasie której dokonywana jest kontrola mocowań.

 2. Po wykonaniu usługi przedłużania/zagęszczania włosów zaleca się w okresach 1,5-2 miesięcznych (przy usłudze wykonywanej metodą Tape in) oraz 3,5-4 miesięcznych (przy usłudze wykonywanej metodą Hand Tied) korzystanie z odrębnie płatnych usług odświeżania, mających na celu utrzymanie naturalnego efektu. Usługa odświeżenia jest usługą odrębnie płatną od usługi przedłużania/zagęszczania włosów usługą.

4. Umawianie wizyty

4.1. Postanowienia ogólne

 1. Umawianie Wizyty może nastąpić: 
  a) telefonicznie:
  – Salon Poznań: + 48 61 415 14 11
  – Salon Wrocław +71 71 707 03 30
  przy czym umówienie telefoniczne daje możliwość umówienia Wizyty w ramach której wykonywana będzie dowolna Usługa oferowana przez Salon,
  b) internetowo:
  – Salon Poznań: za pośrednictwem portalu booksy.com
  – Salon Wrocław: za pośrednictwem portalu saloner.pl
  przy czym internetowo nie ma możliwości dokonania rezerwacji Wizyty w ramach której świadczona będzie usługa przedłużania/zagęszczania włosów

4.2. Rezerwacja Wizyty telefonicznie
4.2.1. Rezerwacja Pierwszej Wizyty telefonicznie (Salon Poznań)

 1. Poniższe zasady dotyczą rezerwacji telefonicznej Pierwszej Wizyty w Salonie Poznań.

 2. Warunkiem dokonania rezerwacji Pierwszej Wizyty w Salonie Poznań telefonicznie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, na nagrywanie rozmowy oraz zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem.

 3. Po odbyciu rozmowy w ramach której dokonywana jest Rezerwacja Pierwszej Wizyty Klient, w terminie do 30 minut od momentu zakończenia rozmowy, otrzymuje od Salonu Poznań dwa SMSy – na numer telefonu wskazany przez Klienta:
  a) z potwierdzeniem terminu Rezerwacji Pierwszej Wizyty, 
  b) z informacją dotyczącą obowiązku zapłaty Zadatku – ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Zadatek powinien być wpłacony. 

 4. W przypadku nieotrzymania przez Klienta wiadomości SMS, o których mowa w ust. 3 w terminie tam wskazanym, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem. 

 5. Warunkiem dokonania Pierwszej Rezerwacji jest wpłata przez Klienta na rzecz Salonu Zadatku, którego kwota przekazywana jest Klientowi w wiadomości wysyłanej zgodnie z ust. 3 powyżej, na rachunek bankowy wskazany w wiadomości w terminie 24h od momentu otrzymania wiadomości SMS. Za moment wpłaty zadatku przyjmuje się moment zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. 

 6. Dokonując wpłaty zadatku Klient powinien w tytule przelewu wskazać swoje imię i nazwisko oraz datę i godzinę umówionej wizyty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za błędne wskazanie tytułu przelewu, uniemożliwiające jego identyfikację.

 7. Dokonując wpłaty zadatku Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku niedokonania wpłaty zadatku w terminie określonym w ust. 5 powyżej rezerwacja wygasa, a Salon nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta oraz nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Klienta jakichkolwiek Usług.

 9. Na 7 dni przed umówionym terminem Pierwszej Wizyty Klient jest uprawniony do dokonania zmiany terminu Wizyty. Nowy termin Pierwszej Wizyty proponuje Salon. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowego terminu Pierwszej Wizyty, Pierwsza Wizyta ulega odwołaniu.

 10. W przypadku odwołania przez Klienta Pierwszej Wizyty, nie przybycia przez Klienta na Pierwszą Wizytę lub przybycia z opóźnieniem uniemożliwiającym zrealizowanie Usługi bez konieczności zmiany terminów realizacji innych Usług przez Salon, Zadatek nie podlega zwrotowi. 

 11. W sytuacjach opisanych w ust. 10 powyżej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Salon może podjąć decyzję o zwrocie Zadatku. 

4.2.2. Rezerwacja Pierwszej Wizyty telefonicznie (Salon Wrocław)

 1. Poniższe zasady dotyczą rezerwacji telefonicznej Pierwszej Wizyty w Salonie Poznań. 

 2. Warunkiem dokonania rezerwacji Pierwszej Wizyty w Salonie Wrocław telefonicznie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, na nagrywanie rozmowy oraz zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem.

 3. Po odbyciu rozmowy w ramach której dokonywana jest Rezerwacja Pierwszej Wizyty Klient, w terminie do 30 minut od momentu zakończenia rozmowy, otrzymuje od Salonu Poznań dwa SMSy lub dwie wiadomości e-mail – na numer telefonu lub adres e-mail wskazany przez Klienta:
  a) z potwierdzeniem terminu Rezerwacji Pierwszej Wizyty, 
  b) z informacją o kwocie zadatku oraz linkiem do systemu TPay do dokonania zapłaty Zadatku. 

 4. W przypadku nieotrzymania przez Klienta wiadomości SMS, o których mowa w ust. 3 w terminie tam wskazanym, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem. 

 5. Warunkiem dokonania Pierwszej Rezerwacji jest wpłata przez Klienta na rzecz Salonu Zadatku, którego kwota przekazywana jest Klientowi w wiadomości wysyłanej zgodnie z ust. 3 powyżej.

 6. Ze względu na dokonywanie płatności za pośrednictwem zewnętrznej usługi TPay, Klient zobowiązany jest do nie zmienienia wskazanych przez system danych przelewu. Salon nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dotyczące przelewu dokonane samodzielnie przez Klienta. 

 7. Dokonując wpłaty zadatku Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 8. Link do płatności Zadatku za pośrednictwem serwisu TPay jest aktywny przez 6h od momentu wysłania wiadomości. Klient zobowiązany jest do zrealizowania płatności w okresie aktywności linku.

 9. W przypadku niedokonania wpłaty Zadatku w okresie aktywności linku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, rezerwacja wygasa, a Salon nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta oraz nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Klienta jakichkolwiek Usług.

 10. Na 7 dni przed umówionym terminem Pierwszej Wizyty Klient jest uprawniony do dokonania zmiany terminu Wizyty. Nowy termin Pierwszej Wizyty proponuje Salon. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowego terminu Pierwszej Wizyty, Pierwsza Wizyta ulega odwołaniu. Klientowi przysługuje prawo zmiany terminu Pierwszej Wizyty jednokrotnie

 11. W przypadku odwołania przez Klienta Pierwszej Wizyty na mniej niż 48h przed umówionym terminem Pierwszej Wizyty, nie przybycia przez Klienta na Pierwszą Wizytę lub przybycia z opóźnieniem uniemożliwiającym zrealizowanie Usługi bez konieczności zmiany terminów realizacji innych Usług przez Salon, Zadatek nie podlega zwrotowi. 

 12. W sytuacjach opisanych w ust. 11 powyżej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Salon może podjąć decyzję o zwrocie Zadatku. 

   

4.2.3. Rezerwacja kolejnych Wizyt telefonicznie (Salon Wrocław i Poznań)

 1. Rezerwacja kolejnych Wizyt telefonicznie nie wymaga zapłaty Zadatku, chyba że zachodzą szczególnie uzasadnione przypadki (szczególnie skomplikowana Usługa, wcześniejsze nieuzasadnione odwołanie lub niestawienie się przez Klienta na Wizytę). W takim przypadku do rezerwacji kolejnych Wizyt zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 4.2.1. lub 4.2.3. 

 2. Klient, po zakończeniu rozmowy, w terminie 30 minut od  otrzymuje SMS z potwierdzeniem terminu Wizyty. W przypadku nieotrzymania wiadomości SMS w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem. 

 3. Klientowi przysługuje prawo zmiany terminu Wizyty na 7 dni przed umówionym terminem Wizyty.

4.3. Rezerwacja Wizyt za pośrednictwem internetu
4.3.1. Postanowienia wstępne

 1. Klienci uprawnieni są do rezerwowania zarówno Pierwszej Wizyty, jak i kolejnych Wizyt za pośrednictwem internetu, tj. odpowiednich portali służących do rezerwacji usługi. 

 2. Za pośrednictwem internetu Klient może dokonać rezerwacji dotyczącej wykonania Usług określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usługi przedłużania lub zagęszczania włosów. Usługa przedłużania lub zagęszczania włosów może być umówiona wyłącznie telefonicznie.

 3. Zasady rezerwacji Wizyt za pośrednictwem internetu są takie same dla rezerwacji Pierwszej Wizyty, jak i kolejnych Wizyt. 

4.3.2. Rezerwacja Wizyt za pośrednictwem internetu – Salon Poznań

 1. Rezerwacja Wizyty za pośrednictwem internetu w Salonie Poznań jest możliwa przy wykorzystaniu funkcjonalności portalu booksy.com.

 2. Klient dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem funkcjonalności portalu booksy.com. 

 3. W celu dokonania Rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia Zadatku. Opłacenie Zadatku odbywa się w ramach funkcjonalności portalu booksy.com. Nie uiszczenie zadatku powoduje, że Rezerwacja nie zostaje dokonana. 

 4. Na 3 dni przed umówionym terminem Usługi Klientowi przysługuje prawo zmiany terminu Wizyty lub odwołania Wizyty. W przypadku późniejszego odwołania Wizyty, braku akceptacji zmienionego terminu Wizyty, nie przybycia przez Klienta na Pierwszą Wizytę lub przybycia z opóźnieniem uniemożliwiającym zrealizowanie Usługi bez konieczności zmiany terminów realizacji innych Usług przez Salon, Zadatek nie podlega zwrotowi. 

4.3.3. Rezerwacja Wizyt za pośrednictwem internetu – Salon Wrocław

 1. Rezerwacja Wizyty za pośrednictwem internetu w Salonie Poznań jest możliwa przy wykorzystaniu funkcjonalności portalu saloner.pl.

 2. Klient dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem funkcjonalności portalu booksy.com. 

 3. W celu dokonania Rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia Zadatku. Opłacenie Zadatku odbywa się w ramach funkcjonalności portalu booksy.com. Nie uiszczenie zadatku powoduje, że Rezerwacja nie zostaje dokonana. 

 4. Na 48 godzin przed umówionym terminem Usługi Klientowi przysługuje prawo zmiany terminu Wizyty lub odwołania Wizyty. W przypadku późniejszego odwołania Wizyty, braku akceptacji zmienionego terminu Wizyty, nie przybycia przez Klienta na Pierwszą Wizytę lub przybycia z opóźnieniem uniemożliwiającym zrealizowanie Usługi bez konieczności zmiany terminów realizacji innych Usług przez Salon, Zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Odwołanie wizyty oraz odstąpienie od Umowy

5.1. Odwołanie wizyty

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Salon może odwołać Wizytę, informując o tym Klienta telefonicznie.

5.2. Odstąpienie od Umowy

 1. 1. Konsumentowi zawierającemu umowę poza siedzibą przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminów portalu saloner.pl oraz booksy.com – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone Salonowi w formie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Salonu. 

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po wykonaniu Usługi. 

6. Reklamacje

 1. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Salon, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na świadczoną usługę w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi. Klientowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku skorzystania w okresie, w którym zgłoszenie reklamacji jest dopuszczalne z usług innego salonu fryzjerskiego lub w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad pielęgnacji włosów.

 2. Rozpatrzenie reklamacji wymaga osobistego stawiennictwa Klienta w Salonie po uprzednim ustaleniu terminu z Salonem telefonicznie. W przypadku niemożności umówienia spotkania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi, termin na dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się za utrzymany, jeżeli Klient skontaktował się z Salonem przed upływem tego terminu w celu ustalenia terminu spotkania reklamacyjnego.

 3. Salon nie dopuszcza rozpoznawania reklamacji na podstawie przesłanych do Salonu zdjęć. Specyfika świadczonych przez Salon usług wymaga każdorazowego osobistego zbadania stanu oraz kondycji włosów, z uwzględnieniem ustaleń poczynionych przez Strony w czasie pierwszej wizyty.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Salon, w ramach odrębnie ustalonej wizyty, Salon dokonuje korekty zrealizowanej usługi. W przypadku, w którym dokonanie korekty, na życzenie Klienta, miałoby się wiązać z wykonaniem dodatkowych usług lub usług nieprzewidzianych w pierwotnej usłudze, Klient zobowiązany jest uiścić płatność z tego tytułu. Dokonanie korekty nie wyłącza obowiązku uiszczania płatności za kolejne wizyty niezbędne do osiągnięcia ostatecznego efektu.

 5. Możliwość zwrotu kosztów usługi następuje w przypadku uwzględnienia przez Salon ponownej reklamacji na wykonaną usługę.

7. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się na stronie internetowej Salonu: https://piotrsierpinski.pl/polityka-prywatnosci/ .